BD3253 (30x30, Blue Dragon, Việt Nam, Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt)

  • BD3253
114,000 Giảm giá 11 %
129,000 ₫
30x30
  • 30x30
Blue Dragon
  • Blue Dragon
Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
  • Dùng lát nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt
Việt Nam
  • Việt Nam

Bình luận